Kom i gang!

Våre tjenester har som fellesnevner at de bidrar til raskere bærekraftig omstilling. Fo°tprints oppdragsgivere har på ulike måter valgt å være pådrivere i det grønne skiftet.Vår jobb er å sørge for at de blir lagt merke til og lykkes. Enten det handler om å endre strategi, påvirke rammevilkår eller å få oppmerksomhet markedet.

Forbered virksomheten på en ny fremtid

I det grønne skiftet går det et skille mellom de som går med den gule ledertrøya og aktivt angriper mulighetene, og de som motvillig blir trukket etter. I arbeid med bærekraftstrategier ser vi ofte virksomheter som velger mål som ligger utenfor verdikjeden. Faren er stor for å ende opp med en strategi som har liten reell effekt.  

Vi setter derfor sammen team med sterk klima- og miljøfaglig kompetanse, i tillegg til forretnings- og merkevareforståelse. 

Kontakt oss gjerne for et uformelt møte hvor vi forteller mer om hvordan vi jobber med utvikling av bærekraftstrategier, klimastrategier og endringsprosjekter.

 

Strategi og endringsledelse

Fo°tprint bruker anerkjent metodikk for å finne prosjekter som gir synliggjør merkevarens samfunnsengasjement. Vi bruker dette til posisjonering av ledere, produkter og tjenester. Vi legger til rette for en arbeidsprosess som kan involvere styret, ledelse og medarbeidere. Erfaringen er at de gir økt forståelse av hvilken rolle hver enkelt og virksomheten kan spille på veien mot et mer bærekraftig samfunn. 

World Economic Forum Global Risk Report [http://reports.weforum.org/global-risks-report-2020/executive-summary/] rangerer manglende evne til klimatilpassing, tap av naturmangfold, ekstremvær og naturødeleggelser som de største risikofaktorene for næringslivet de kommende årene.  Organisasjoner og bedrifters evne til å ta innover seg disse realitetene, tilpasse seg, samt finne og ta de lønnsomme posisjonene er kritisk for å beholde konkurransefortrinn. 

Fo°tprint har hjulpet noen av Norges sterkeste merkevarer med strategier og endringsprosjekter for økt bærekraft, lavere klimautslipp og miljøavtrykk. Vi bruker en fokusert metodikk, hvor vi legger vekt på kort vei fra strategi til gjennomføring. De beste strategiene skal skape engasjement intern i virksomheten, bidra til lønnsomhet og til å styrke merkevare. Derfor jobber vi hele tiden med utgangspunkt i virksomhetens forretningsmodell og verdier. 

Politisk gjennomslag, rammevilkår  

Klima og miljø er velgernes viktigste sak 

Over de neste 10 årene skal myndighetene redusere klimautslippene med opptil 50 prosent. Det er en gigantisk oppgave som vil kreve store endringer i rammevilkår, regelverk, avgifter og finansieringsordning. Politisk erkjenner en likevel bare i varierende grad at omstillingen vil koste, og at bedriftene som de ønsker skal gå foran må ta økonomisk risiko. Rammevilkårene må bidra til å redusere denne risikoen. Regelverk og finansielle virkemidler må legge til rette for at de rette løsningene blir tatt i bruk.   

På klima- og miljøfeltet skal ny politikk utvikles. Gjennomslag sikres ikke bare gjennom å fremme din sak. Virksomheter må også synliggjøre hvordan deres løsninger bidrar til å nå politiske mål. 


Fo°tprint legger strategier for gjennomslag, går gjennom eksisterende regelverk og rammevilkår og utvikler ny politikk. Vi samarbeider ofte med miljøorganisasjoner og NGOer i utvikling av politiske prosjekter. Våre rådgivere har lang erfaring fra arbeid i regjering, storting og lokalpolitikk. 

Miljøkriser, kriseledelse og beredskap

Hva gjør du når uventet flom tar med giftstoffer fra anlegget ut i naturen? Eller når det viser seg at leverandører din verdikjede har påført sårbar natur stor skade? Mange organisasjoner lever med risiko for å havne i kriser, små eller store, som ofte er relatert til miljø eller klima. Fo°tprint har spesialisert oss på slike kriser. Forutsetningen for å kunne håndtere de på en god måte er kombinasjonen av sterk fagkunnskap innen miljø på den ene siden, og kommunikasjon og kriser på den andre. 

Et kriseteam hos Fo°tprint vil derfor bestå av miljø/klimafaglige rådgivere i tillegg til kommunikasjonsfaglige rådgivere. Vårt kriseteam har erfaring fra støtte til bedrifter, organisasjoner og ledelse som har stått i akutte kriser og ulykker, men også de som oppstår over tid. Vi planlegger, tilrettelegger for og gjennomfører kriseøvelser. Vi bistår med miljø- og klimarisikoanalyser – som danner grunnlag for beredskapsplaner.

Vi bidrar med beredskap, trening og håndtering av krisen når den står på – og ikke minst oppbygging av tillit og omdømme i etterkant.

Vi stiller opp med kapasitet og løpende rådgiving underveis i en krise. 

Produkt- og innovasjonsprosesser

Med utgangspunkt i metodikk som scenario-tekning, Design Thinking, Lean-Start Up og Google Sprint fasiliterer vi strategi- og utviklingsprosseser. Fo°tprint har en gruppe kompetente prosessveiledere som tilrettelegger vi for ideutvikling for hele eller deler av virksomheten. Dette kan vi bistå med

Medie- og budskapstrening

Fo°tprints rådgivere har mange års erfaring med medie- og debattrening på ulikt nivå. Fra grupper av talspersoner som trenger generell kunnskap og øvelse foran kamera, til toppledere og enkeltpersoner som trenger å forberede konkrete intervjusituasjoner i forbindelse med virkelige hendelser.

Vi samarbeider med Perplex Media, som har et av Norges beste og mest profesjonelle studioer for medie- og debattrening sentralt lokalisert i Oslo sentrum.

Målet med våre medietreninger er økt medieforståelse, økt trygghet i egen rolle som talsperson, innsikt i eget handlingsrom i skarpe mediesituasjoner og økt evne til å komme gjennom med strategisk viktige budskap. Budskapsutvikling er derfor en vesentlig del av våre medietreninger.

Topplederposisjonering

Topplederens rolle i strategisk omstilling kan knapt overvurderes. Om organisasjonen skal lykkes i endringsprosesser kreves tydelige budskap fra øverste leder.

Fo°tprint har rådgivere med mange års erfaring i å bistå ledere på øverste nivå, enten det handler om statsråder, konsernsjefer eller administrerende direktører. Sammen med organisasjonen identifiserer vi strategisk saksfelt, handlingsrom og sentrale arenaer, være seg medier, møteplasser eller andre fora som vil være viktig for toppleder å være synlig. 

Å posisjonere en toppleder tar 1 – 3 år. Med et godt strategisk underlag ser vi økt synlighet på strategisk viktige områder allerede etter 3 – 6 måneder.  

Intern forankring og rekruttering

Klimaledelse er endringsledelse. Like viktig som å utvikle en strategi, er å sette organisasjonen i stand til å forstå og implementere den. I Fo°tprint ser vi hvordan tydelige og ambisiøse klimamål kan utløse både engasjement og innovasjon hos ansatte. 

Sju av ti har endret forbruket privat, men langt færre vet hvordan de kan bidra på jobb. Til tross for at det er nettopp i arbeidstiden de de kan gjøre størst forskjell. I Fo°tprint hjelper vi ulike ledere og ansatte se sin viktige rolle i omstillingen, og gir dem verktøy for å prioritere tiltak som gir størst mulig gevinst for både miljøet og bunnlinja. 

Bedrifter som lykkes i det grønne skifte har ikke bare én ekspert som jobber med bærekraft, men en kultur der klimakutt er en integrert del av det å videreutvikle selskapet. Med vår hjelp, kan dere gjøre klimatenkning til en kulturbærer og et fortrinn i rekruttering av nye medarbeidere. 

Foredrag

Hvordan påvirker klimaendringene den politiske debatten i Norge? Hva er årsaken til den globale oppvarmingen? Hvorfor skal vi fokusere på adferdsendring og ikke holdningsendring i klimakampen? Hva skjer med merkelojaliteten når nye teknologier og produkter inntar markedet? Og hvordan skaper man positiv forsterkning?

Disse og flere andre tema holder Fo°tprints rådgivere foredrag om, enten standardiserte foredrag eller særlig tilpasset din virksomhet. Ta kontakt dersom du trenger en faglig sterk og inspirerende foredragsholder til en konferanse. Eller til å utfordre etablerte sannheter i en ledergruppe.

Møte- og debattledelse

God møte- og debattledelse handler, som så mye annet, om gode forberedelser. Våre mest erfarne moderatorer har ledet store konferanser, heldagsmøter og politiske debatter i inn- og utland. Vi vet at kunnskap og fokus på strategisk innhold er det som skiller de beste fra de gode debattlederne. 

I Fo°tprint bruker vi derfor tid på å sikre god kommunikasjon med debattanter og foredragsholdere i forkant. Vi utvikler innhold i tett samarbeid med oppdragsgiver for å sikre magiske øyeblikk på scenen. Og vi får gode tilbakemeldinger fra både publikum og møtearrangører. 

Arendalsuka

Fo°tprint samarbeider tett med lokale aktører og har svært god erfaring med å bistå kunder og samarbeidspartnere både med praktisk gjennomføring av arrangementer og strategisk posisjonering mot viktige målgrupper i forbindelse med Arendalsuka. 

Siden 2011 har vi sammen med ulike oppdragsgivere stått for planlegging og gjennomføring av ca 10 – 12 arrangementer av ulik størrelse og format.

Vi vet at gode konsepter fungerer. I tillegg handler Arendalsuka om å treffe riktig på aktualitet og med problemstillinger som både utfordrer og skaper nysgjerrighet. Med dette på plass topper vi våre panel med samfunnstopper fra politikk, næringsliv, organisasjoner og akademia.

Under Arendalsuka er det godt over tusen arrangementer. Det gjelder å skille seg ut. Vi har som målsetting å ha svært godt besøkte arrangement – hver eneste gang. Vi bruker derfor mye resurser på synlighet og markedsføring. Vi bistår kunder og samarbeidspartnere med å lage grafisk materiale – som plakater og handouts. I tillegg jobber vi systematisk med treffsikker markedsføring gjennom sosiale medier. 

Svein Tveitdal i Klima2020 er vår hovedsamarbeidspartner i Arendal. Han bor i området og har et svært godt nettverk i byen.

Se også egen artikkel om Fo°tprint og Arendalsuka.

Oversikt over våre tjenester

© Footprint Consulting AS | 914 915 716 MVA