Klimarisikoanalyse

Har din organisasjon startet kartleggingen av hvilke klimarisikoer som vil påvirke selskapets utvikling på kort og lang sikt? Hvis ikke, bør du lese videre.

2019 var året hvor klimarisiko for alvor fikk næringslivets oppmerksomhet. Godt hjulpet av en sjokkartet oppvåkning i finansbransjen, blir klimarisiko nå med rette oppfattet som styringskritisk informasjon for selskaper i alle sektorer.

Vi har spesialisert oss på overgangsrisiko som knytter seg til politiske og markedsmessige endringer, som f.eks. forventede nye innretninger i offentlige anskaffelser, identifisering av nye skatter og avgifter som er på vei gjennom EUs Green Deal, økte utslippskrav fra anleggsmaskiner, etc. Med klimamålene som er satt for 2030, både nasjonalt og i ulike byer og kommuner, vil det med overveiende sannsynlighet skje en rykkvis tilstramning av klimapolitikken frem mot 2030.

Foto: John Trygve Tollefsen / Footprint

Vår erfaring fra de analysene vi allerede har utført er at politisk overgangsrisiko i mange tilfeller representerer en høy finansiell risiko på kort sikt (1-3 år), uten at bedriftene forstår risikoen eller har iverksatt tiltak for å redusere denne. Vi ser derfor at bedrifter har stor nytte av å identifisere denne typen risikoer allerede i dag. Fo°tprint har utviklet en effektiv metode for å identifisere de viktigste klimarisikoene ditt selskap står ovenfor på kort og lang sikt, slik at dere har den styringsinformasjonen som trengs for å håndtere både risikoer og muligheter som vil oppstå.

En klimarisikoanalyse gir dere mulighet til allerede i år å se på hvilke områder det vil være behov for å endre alt fra innsatsfaktorer til forretningsmodeller frem mot 2030. Tidlig innsikt vil gi et konkurransefortrinn mot konkurrentene. Derfor danner vår analyse et solid grunnlag for å jobbe videre med intern håndtering av tiltak for å redusere risiko.

Men kanskje aller viktigst: gripe de mulighetene som omstillingen mot 2030 representerer.

© Footprint Consulting AS | 914 915 716 MVA