Klima- og miljøstrategi

Strategi og endringsledelse

Klima- og miljøposisjonering handler om å koble seg på og påvirke samfunnsendringene som skjer utenfor bedriften. De mest lønnsomme posisjonene tas av selskap som bidrar til å flytte egen bransje betydelig.  Fo°tprint bistår med å identifisere de mest virkningsfulle endringsprosjektene og bruker disse til posisjonering av ledere, produkter og tjenester.

World Economic Forum Global Risk Report rangerer manglende evne til klimatilpassing, tap av naturmangfold, ekstremvær og naturødeleggelser som de største risikofaktorene for næringslivet de kommende årene.  Organisasjoner og bedrifters evne til å ta innover seg disse realitetene, tilpasse seg, samt finne og ta de lønnsomme posisjonene er kritisk for å beholde konkurransefortrinn.

Foto: John Trygve Tollefsen / Footprint

Fo°tprint har hjulpet noen av Norges sterkeste merkevarer med strategier og endringsprosjekter for økt bærekraft, lavere klimautslipp og miljøavtrykk. Vi tror på klima- og miljøstrategier som ligger tett på selskapets forretningsstrategi og gir kortest mulig vei til operativ gjennomføring.

Topplederposisjonering

Topplederens rolle i strategisk omstilling kan knapt overvurderes. Om organisasjonen skal lykkes i endringsprosesser kreves tydelige budskap fra øverste leder.

Våre rådgivere har erfaring i å bistå ledere på øverste nivå, både i offentlig og privat sektor. Vi jobber både strategisk og operativt for å bygge rett posisjon for toppleder.

Intern forankring og rekruttering

Klimaledelse er endringsledelse. Like viktig som å utvikle en strategi, er å sette organisasjonen i stand til å forstå og implementere den. I Fo°tprint ser vi hvordan tydelige og ambisiøse klimamål kan utløse både engasjement og innovasjon hos ansatte.

Bedrifter som lykkes i det grønne skifte har ikke bare én ekspert som jobber med bærekraft, men en kultur der klima- og miljøinnovasjon er en integrert del av det å videreutvikle selskapet. Med vår hjelp, kan dere gjøre klimatenkning til en kulturbærer og et fortrinn i rekruttering av nye medarbeidere.

© Footprint Consulting AS | 914 915 716 MVA