Politikk

Footprints erfarne politiske rådgivere bistår med analyse av politiske prosesser, avtaler møter med politikere, utformer politiske dokumenter og bidrar til medieforsterkning ved behov. Målet vårt er at du skal få best mulig gjennomslag.

Politisk analyse

Våre politiske analyser gir deg kunnskap og innsikt om utviklingen på aktuelle saksfelt, forståelse for hvilke endringer som kommer og hvilken risiko dette utgjør for virksomheten.

Saksanalyse 

En saksanalyse gir oversikt over den politiske utviklingen på et saksfelt. Den inneholder en gjennomgang av relevante vedtak og styringsdokumenter for det aktuelle området, vedtatte politiske mål, partienes programformuleringer og hvilke regulatoriske endringer som sannsynligvis vil komme. Politikkutviklingen i EU inngår også i våre analyser der det er relevant. 

Analysen er egnet som kunnskapsgrunnlag for å vurdere politisk risiko knyttet til investeringer, virksomhetsbeslutninger og strategiarbeid. Analysen avdekker eventuelle behov for å jobbe med politisk allianse- og påvirkningsarbeid.  

Interessentanalyse 

En interessentanalyse er en kvalitativ undersøkelse med sikte på å avdekke holdninger og kunnskap hos aktører som har påvirkning på det aktuelle området. I prosessen snakker vi med aktører innenfor aktuelle bransjer, myndigheter, NGOer, eksperter, kunder, opinionsdannere og andre relevante nøkkelinteressenter. 

Tjenesten egner seg som del av en større politisk analyse. Den er også relevant for annet strategiarbeid. 

Omverdenanalyse 

I en omverdenanalyse avdekker vi risiko knyttet til konsekvenser fra klimapolitikken som vil påvirke virksomheten din, ved overgangen til et lavutslippssamfunn. Dette er ofte kalt politisk overgangsrisiko.  

Vi gjennomfører en bred analyse av utviklingen på relevante saksfelt for virksomheten, og kartlegger politikk, samfunnstrender, rammebetingelser og teknologiutvikling.  

Denne analysen kobler vi med en kvalitativ interessentanalyse. Dette utvider kunnskapsgrunnlaget og avdekker holdninger og forventninger til virksomheten din, viser forventet utvikling på feltet og hvilket kunnskapsnivå som eksisterer om temaet i utvalgte grupper. 

Analysen gjør det enklere å vurdere politisk risiko knyttet til: 

 • Investeringer 
 • Virksomhetsbeslutninger 
 • Strategiarbeid 

Analysen avdekker eventuelle behov for å jobbe med politisk allianse- og påvirkningsarbeid. 

Politisk saksovervåking 

En løpende oversikt over saksfeltet er viktig for alle som ønsker å ha innflytelse på prosesser, debatter og vedtak. Vi følger de politiske signalene som kommer, hvilke politiske forslag som er lansert og politiske forslag som er under utvikling for virksomheten din. 

Vi følger den politiske debatten generelt, i tillegg til å arbeide med aktuelle og spesifikke målgrupper. Slik finner vi alliansepartnere, eller bidrar til å øke kunnskapsnivået i både enkeltmiljøer og i allmennheten generelt. ​ 

Politisk saksovervåking egner seg for bedrifter som har behov for å endre rammebetingelser, eller hindre endringer i eksisterende rammebetingelser. Dette kan knyttes til oppfølging av markørsaker, og er både relevant for myndighetskontakt og posisjoneringsstrategier. ​ 

Politikkutvikling

Ønsker du å påvirke politiske rammebetingelser eller innta en større samfunnsposisjon? Vi hjelper virksomheten din med å ta en tydelig posisjon i politiske saker, og bistår med å formulere konkrete politiske virkemidler og forslag.

Politisk posisjon 

Politikkutvikling krever at det identifiseres saker, prosesser eller debatter som kan brukes til å etablere en posisjon i den politiske debatten. Dette brukes både til posisjonering, myndighetskontakt og politisk påvirkning.  

Dette gjennomføres i tre trinn: 

 1. Forberedelser fra kunde og Footprint 
 2. Halvdags workshop 
 3. Endelig leveranse i workshop​ 

Utvikling av virkemidler og tiltak 

Bedrifter som jobber med å påvirke samfunnsutviklingen og politiske rammevilkår vil ha behov for å utvikle politiske forslag med et solid saksgrunnlag og dokumentasjon. Dette gir også et underlag for den følgende eksterne politiske prosessen. 

Større politiske plattformer og dokumenter 

For kunder som vil ta en lederrolle i den politiske debatten på et gitt område, bistår Footprint med utarbeidelse av større politiske dokumenter, som rapporter og veikart. Disse kan brukes som grunnlag for å endre den politiske diskusjonen og tilnærmingen i den offentlige debatten.  

Inkludert i denne tjenesten er analysearbeid og kartlegging av utviklingen på det gitte feltet. Vi arbeider også med forankring i virksomheten din. 

Myndighetskontakt og påvirkning 

Hvis du og din virksomhet har ambisjoner om å påvirke den politiske debatten, kan vi hjelpe deg med å få oppslutning og gjennomslag i viktige politiske saker. Dette gjør vi gjennom myndighetskontakt og strategisk påvirkning. 

Kartlegging 

Myndighetskontakt forutsetter en god oversikt over hvilke aktører som påvirker prosessene, og hvilke prosesser som foregår eller er under utvikling.  Footprint gjennomfører en slik kartlegging, og viser deg hva de enkelte aktørenes posisjon er i aktuelle saker. 

Vi bistår også med en analyse av hvilke møteplasser som egner seg best for effektiv påvirkning. Footprints erfaring er at det ofte er smart å skape allianser med andre aktører, for å oppnå bred støtte for aktuelle endringer. 

Mediearbeid 

For å kunne ta en tydelig posisjon på aktuelle temaer innenfor det grønne skiftet, hjelper vi deg med kronikker, medienotater og pressemeldinger. 

Bistand til skriftlige innspill og møter 

Footprint bistår virksomheter som trenger å være i dialog med politiske myndigheter om viktige temaer i den grønne omstillingen.  

Vi sørger for at budskapet blir tydelig og relevant, og at du henvender deg til riktig instans og riktige personer til riktig tid. ​ 

Debattledelse, seminarer og foredrag 

Et seminar eller en konferanse bidrar til å sette deg og saken din på agendaen. Politikere, alliansepartnere og andre som stiller på et arrangement vil forberede seg og lytte mens de er til stede – og dermed styrkes forståelsen for den aktuelle tematikken.  

Footprint har flere profiler med lang erfaring i å holde foredrag og lede møter, seminarer, konferanser og debatter. ​Våre foredrag tilpasses alltid oppdraget.  

Handlingsplan 

En handlingsplan er kjernen i effektivt strategisk arbeid med politisk påvirkning. Handlingsplanen gir full oversikt over handlingsforløpet, de politiske prosessene som har betydning og legger en plan for ulike aktiviteter som støtter opp under virksomhetens posisjon. Vi utvikler handlingsplaner som gjør det enkelt for deg å ta tak i det politiske arbeidet i din virksomhet. 

Politisk påvirkning med medieforsterkning 

Enkelte utfordringer krever lengre løp og strategisk arbeid over tid. I samarbeid med deg som kunde utvikler Footprint en strategi for politisk påvirkning, en handlingsplan og bistår med å sette dette ut i livet. ​Med medieforsterking sørger vi også for å tydeliggjøre budskapet overfor myndighetene og aktuelle debatter. 

Dette inkluderer: 

 • Aktørkartlegging 
 • Budskapsutvikling 
 • Handlingsplan for aktiviteter 
 • Årshjul for viktige milepæler 
 • Møteforberedelser og jevnlige møter og oppfølging 

Vi tilbyr også tjenester på følgende områder:

Ta kontakt for mer informasjon

Rasmus Reinvang

Seniorrådgiver politikk, samfunn og strategi

rasmus.reinvang@soprasteria.com