Bærekrafts-
rådgivning

Godt strategisk arbeid med bærekraft og ESG må bygge på et solid grunnlag av innsikt i det enkelte selskap – kombinert med en forståelse for virksomhetens rolle og posisjon. Footprints arbeid med innsikt og analyse bygger på internasjonalt anerkjente rammeverk, og videreutvikles i tråd med beste praksis i markedet.

Spørsmål? Ta kontakt med Bastian Klunde på bastian.klunde@soprasteria.com

Modenhetsanalyse

Trenger du en ekstern gjennomgang av dagens arbeid med bærekraft, med tilhørende forslag til tiltak?

Gjennom en modenhetsanalyse vurderer vi dagens situasjon for virksomheten din – sammenlignet med tilsvarende virksomheter. Analysen identifiserer krav og forventninger på bærekraft, og gir tydelige anbefalinger på hva som bør prioriteres videre for å styrke virksomhetens bærekraftsarbeid.


Dobbel vesentlighetsanalyse

Å gjennomføre en dobbel vesentlighetsanalyse er i tråd med kravene i EUs direktiv for bærekraftsrapportering – CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive).

Som begrepet «dobbel» indikerer, kartlegger analysen virksomhetens påvirkning på omverdenen (mennesker, samfunn og miljø), og hvordan verden påvirker virksomheten (for eksempel hvordan klimarisiko påvirker virksomheten og dens operasjoner).

En vesentlighetsanalyse handler om å identifisere selskapets muligheter og risiko, og danner grunnlaget for en god bærekraftstrategi. Analysen gjennomføres i samarbeid med selskapet og dets interessenter, i henhold til forventninger og kommende regulatoriske krav.

Etter vesentlighetsanalysen vil selskapet sitte igjen med en konkret prioritering for arbeidet framover, og hvilke strategiske grep som bør tas for å lykkes med bærekraftsarbeidet.


Klimastrategi 

En klimastrategi inneholder selskapets klimamål på kort og lang sikt, og beskriver hvordan selskapet kan nå disse målene.

I korte trekk innebærer en klimastrategi:

 • Etablering og analyse av klimaregnskap
 • Identifisering av klimatiltak og klimamål
 • Etablering av klimabudsjett

Klimastrategien tilpasses selskapets eksisterende bærekraftsarbeid. For selskaper uten eksisterende klimaregnskap eller påbegynt bærekraftsarbeid, starter vi med å etablere et klimaregnskap ihht GHG Protokollen (i samarbeid med underleverandør). For mer modne selskaper tar vi utgangspunkt i eksisterende klimaregnskap.

Vi vurderer klimaregnskapet og identifiserer deretter effektive klimatiltak og -mål. Arbeidet baseres på prinsippene i Science Based Targets Initiative. Disse prinsippene definerer vitenskapsbaserte klimamål (som igjen er en forventning fra staten til statlig eide selskaper).

Vi etablerer også et klimabudsjett som kan brukes som styringsverktøy i investeringsbeslutninger.


Aktsomhetsvurdering

Med innføringen av Åpenhetsloven i Norge og stadig høyere forventninger til bærekraftsdokumentasjon, har aktsomhetsvurderinger blitt mer aktuelt for mange norske bedrifter.

Omfattes du av åpenhetsloven?

Du omfattes dersom du oppfyller to av tre vilkår:

 • Salgsinntekt: 70 millioner kroner
 • Balansesum: 35 millioner kroner
 • Gjennomsnittlig antall ansatte: 50

Aktsomhetsvurderinger gjør at bedrifter kan kartlegge, forebygge og begrense risiko for skade som er forårsaket av egen virksomhet, eller gjennom bedriftens leverandørkjeder og forretningsforbindelser. Aktsomhetsvurderinger er nødvendige for å etterleve åpenhetsloven, og helt avgjørende for å kunne sikre håndtering av risiko i verdikjeden.

Vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger baseres på OECDs retningslinjer og FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter, med tilhørende veiledning.


Bærekraftsrapportering 

Stadig flere bedrifter er pålagt å rapportere på sitt bærekraftsarbeid.

Rapportering kan gjøres på ulike måter for ulike selskaper. I Footprint fokuserer vi på fagekspertise og kreativ formidling: Hvilke nøkkeltall og hvilken informasjon må, kan eller bør det rapporteres på? Hva bør prioriteres, eller nedprioriteres?

Vi leverer rapporter i tråd med internasjonale rammeverk og standarder som svarer til interessenters behov, sikrer antigrønnvasking og skaper engasjement rundt bærekraftsarbeidet.


Twin Transition: Bærekraft og digitalisering

Hvordan kan vi bruke teknologi for å nå målene våre i den grønne omstillingen? 

Bærekraft, teknologi og digitalisering driver omstillingen av dagens samfunn. Virksomheter som forstår å utnytte sammenhengen mellom digitalisering og bærekraftig utvikling, vil lede an som fremtidsrettede virksomheter. Denne sammenhengen mellom digitalisering, teknologi og bærekraftig utvikling kaller vi for Twin Transition.

Vi er overbevist om at potensialet som ligger i teknologi og digitalisering, kan være svaret på de store utfordringene vi står overfor når det gjelder klima, miljø og natur. Målet er å gjøre omstillingen mer smidig og effektiv, gjennom blant annet tilgjengeliggjøring av data og automatisering. Slik kan vi oppnå en raskere og lønnsom grønn omstilling.

Verktøy og teknologi som kan hjelpe bedrifter med dette er for eksempel:

 • Software As A Service (SaaS)
 • Datavisualisering
 • Dataanalyse
 • Maskinlæring og AI
 • Internet of Things (IoT)

Med tilgang til mer data og bedre innsikt gjennom datadrevet arbeid med bærekraft, får virksomheter bedre beslutningsgrunnlag. Dette gir mer kontroll og økt styring, og gjør det dermed enklere å håndtere risiko og etterlevelse av lover og regler (compliance). Med bedre datagrunnlag, innsikt og informasjon finnes det også muligheter for å skape nye, bærekraftige forretningsmodeller.

Vi ser raskt økende etterspørsel etter tjenester som:

 • Automatisering av bærekraftsrapportering
 • Kontrollverktøy for hele verdikjeden til virksomheten
 • Utvikling av systemer for informasjonsdeling og styring

Som Norges ledende konsulenthus for digitalisering og bærekraft hjelper vi deg med å vurdere og avgjøre hvordan teknologi kan hjelpe virksomheten din innen bærekraft.


Vi tilbyr også tjenester i følgende områder:

Ta kontakt for mer informasjon

Bastian E. Klunde

Rådgiver analyse, klima og bærekraft

bastian.klunde@soprasteria.com