Klimaetaten – Fra holdningsendring til adferdsendring

Publisert 27. desember 2019

Der den internasjonale klimapolitikken har feilet med å senke globale utslipp, har byer over hele verden tatt saken i egne hender. Oslo blitt en internasjonal ledestjerne og har fått stor oppmerksomhet for elektrifiseringen av byen, innføringen av det unike klimabudsjettet og den økende støtten i befolkningen for politikken som føres.

Oppgaven: Fo°tprint har jobbet for at Klimaetaten skulle lykkes med høy grad av synlighet, samtidig som den politisk nøytrale rollen som fagetat ivaretas tydelig. Dette har vært gjennomgående viktig, blant annet fordi etatens kommunikasjonsaktivitet er et viktig verktøy i arbeidet med å gjennomføre implementeringen av kommunens klimastrategi.

Resultater: Bidratt til å snu holdninger til endring i byen for alt fra sykkelveier, parkering og bilfrie gater og elektrifisering gjennom fokus på positive endringer heller enn kutt. Oslo har posisjonert seg som en av verdens ledende klimabyer med en befolkning som er villige til å være med på å dra lasset.

Vi i Fo°tprint er stolte av at vi ha fått muligheten til å bidra til å utvikle kommunikasjonsstrategien til en av Norges mest kunnskapstunge og fremoverlente etater. Etaten har blitt en sentral premissleverandør for gjennomføringen av Oslos mål om nullutslipp i 2030.

Utvikling av en klimastrategi for omstilling

Til grunn for strategien ligger en bevissthet om at for industri, næringsliv og folk flest handler endringene byen skal gjennom som følge av klimastrategien om helt andre ting enn kutt i utslipp. Det handler om bekymring for verditap på investeringer, veier som stenges for ferdsel, investeringer i hus, avgifter på bil og tvungen overgang til kollektiv transport. Men det handler også om tryggere skoleveier, bedre luft, større grønne områder, styrking av urbane kvaliteter, bedret folkehelse, mindre støy og – ikke minst – enorme muligheter for de som går foran.

Det er også viktig å løfte kommunikasjonen fra å handle om enkelttiltak som isolert sett kan virke provoserende, til et helhetlig bilde av den endringen byen skal gjennom. Målet har vært å spre kunnskap om den byen vi skal bygge, og de mulighetene klimastrategien gir. Altså vri fokuset over mot endringer folk ønsker, fremfor tiltak folk blir påtvunget. Derfor snakker etaten i sin kommunikasjon til folk flest, lite om behovet for reduserte utslipp. I stedet fokuseres historiene som fortelles om en oppgradering av Oslo til en bedre by. Oppgraderingsbegrepet ble introdusert av Fo°tprint og har blitt helt sentralt i arbeidet og i måten klimaarbeidet omtales, både i Klimaetaten og i Rådhuset.

Oslo Europeisk Miljøhovedstad 2019

Lyden av Oslo

Fo°tprint har rådgivere med høyt klimafaglig nivå og bidro til å skrive flere av kapitlene til Oslos EGC-søknad. Fo°tprint utviklet hovedkonseptet for kommunikasjon av Oslo som europeisk miljøhovedstad i 2019 – Lyden av Oslo: «Oslo forandrer seg så raskt at du kan høre det» i samarbeid med RedInk.

Klimapilotene

En evaluering av foredragene fra vårens turne viser at alle respondentene (100%) er fornøyd eller svært fornøyd med foredraget og 74% av disse gav beste score.

«At foredraget blir tatt imot så bra viser at det er behov for mer kunnskap om klima og miljø. Det viser at vi treffer en nerve. Det at vi er unge og forteller en personlig historie gjør at vi formidler temaet på en måte som elevene muligens ikke har hørt før, tror jeg gjør det ekstra spennende.» Ole Erik Lunder, Klimapilot

 

© Footprint Consulting AS | 914 915 716 MVA