Analyser

Tredjepartsvurdering av investeringsobjekter

I takt med at stadig flere investeringsmiljøer retter søkelyset mot nye aktører som representerer nye teknologier og løsninger, øker behovet for en uavhengig tredjepartsvurdering.

Vi bistår med miljø- og klimafaglig gjennomgang i forbindelse med investeringsplaner og emisjoner. Tredjepartsvurderingen innhenter fakta som bidrar til å dokumentere om påstandene om produktene/investeringsobjektenes klima- og miljøkvaliteter stemmer. 

Fo°tprint har et stort nettverk i miljøbevegelse og politikk. Gjennom dette nettverket undersøker vi hvordan de toneangivende fagmiljøene innen klima og miljø vurderer potensialet, hvorvidt de går god for de påstandene som legges frem i presentasjonen av selskapet, om selskapet representerer troverdige klimaløsninger og hvilke eventuelle betenkeligheter de har knyttet til produktet. 

Tredjepartsvurderingen vil ikke gi vitenskapelige svar på produktets klima- og miljøpåvirkning, men vil være en temperaturmåler på eventuell kritikk og motforestillinger som vil kunne ventes fra ledende fagmiljøer, og eventuelt kunne reise røde flagg ved påstander fra bedriften og selskapets ledelse som bør undersøkes eller underbygges bedre. 

Klimarisikoanalyse

Har din organisasjon startet kartleggingen av hvilke klimarisikoer som vil påvirke selskapets utvikling på kort og lang sikt? Hvis ikke, bør du lese videre:

2019 var året hvor klimarisiko for alvor fikk næringslivets oppmerksomhet. Godt hjulpet av en sjokkartet oppvåkning i finansbransjen, blir klimarisiko nå med rette oppfattet som styringskritisk informasjon for selskaper i alle sektorer. 

Vi har spesialisert oss på overgangsrisiko som knytter seg til politiske og markedsmessige endringer, som f.eks. forventede nye innretninger i offentlige anskaffelser, identifisering av nye skatter og avgifter som er på vei gjennom EUs Green Deal, økte utslippskrav fra anleggsmaskiner, etc. Med klimamålene som er satt for 2030, både nasjonalt og i ulike byer og kommuner, vil det med overveiende sannsynlighet skje en rykkvis tilstramning av klimapolitikken frem mot 2030. 

Vår erfaring fra de analysene vi allerede har utført er at politisk overgangsrisiko i mange tilfeller representerer en høy finansiell risiko på kort sikt (1-3 år), uten at bedriftene forstår risikoen eller har iverksatt tiltak for å redusere denne. Vi ser derfor at bedrifter har stor nytte av å identifisere denne typen risikoer allerede i dag. Fo°tprint har utviklet en effektiv metode for å identifisere de viktigste klimarisikoene ditt selskap står ovenfor på kort og lang sikt, slik at dere har den styringsinformasjonen som trengs for å håndtere både risikoer og muligheter som vil oppstå.

En klimarisikoanalyse gir dere mulighet til allerede i år å se på hvilke områder det vil være behov for å endre alt fra innsatsfaktorer til forretningsmodeller frem mot 2030. Tidlig innsikt vil gi et konkurransefortrinn mot konkurrentene. Derfor danner vår analyse et solid grunnlag for å jobbe videre med intern håndtering av tiltak for å redusere risiko. 

Men kanskje aller viktigst: gripe de mulighetene som omstillingen mot 2030 representerer.

Politisk analyse og påvirkningsløp

De riktige politiske rammebetingelsene er avgjørende for at samfunnet skal lykkes med å redusere utslipp og øke omstillingtakten i det grønne skiftet. Vi har lang erfaring med å omforme næringslivets behov til politiske løsninger, og utvikler strategier som gir  politisk gjennomslag.

For å lykkes med dette gjennomfører vi konstruktive politiske analyser, basert på varslede prosesser og oppdaterte signaler fra det politiske landskapet både i Norge og i EU. 

Om du ikke allerede er i gang. Vær oppmerksom på at 2020 blir et helt avgjørende år for å påvirke rammebetingelsene som skal gjelde i neste Stortingsperiode. Samtlige partier utarbeider nye programmer som vil være grunnlaget for den plattformen som vedtas av den regjeringen som dannes etter valget i 2021. Vi bidrar derfor med innspill til de delene av partiprogramprosessene som omhandler det grønne skiftet.

Fo°tprint har erfarne politiske rådgivere med bakgrunn fra arbeid på øverste nivå i Regjering, Stortinget, formannskap og byråd. I tillegg har vi rådgivere med erfaring og nettverk fra miljøbevegelsen.

Be også om å få demonstrert vårt politiske årshjul. Et nøkternt, men effektivt verktøy for deg som jobber med politikk og myndighetskontakt.

Vesentlighetsvurdering

Det skorter sjelden på forslag til tiltak i arbeidet med bærekraft, enten du er et lite selskap eller en stor offentlig aktør. Men hvilke er mest relevante? Hvor skal du prioritere å rette innsatsen? Og av alle klimatiltakene dere er i gang med – hvilke er egnet til å bruke i kommunikasjon?

Med en vesentlighetsvurdering i ryggen jobber du målrettet med det som er viktigst for deg fra dag én. 

En vesentlighetsvurdering er en arbeidsprosess som hjelper deg å prioritere hvilke områder du og din organisasjon skal fokusere på. Både forskning og erfaring viser at prioritering er en sentral forutsetning for å lykkes med å gjøre arbeid med klima, miljø og bærekraft til et konkurransefortrinn. Da er en vesentlighetsvurdering essensielt. 

Fo°tprints vesentlighetsvurdering er en velutprøvd og svært verdifull metodikk der sluttproduktet er en liste over tiltak hvor du får mest igjen for å rette innsatsen fremover. Slik sparer du både tid og penger, samtidig som du bruker ressurser der både din organisasjon og klimaet får mest igjen for det. 

Omfanget av prosessen er enkel å skalere, og kan med letthet tilpasses størrelsen på den enkelte organisasjonen. 

© Footprint Consulting AS | 914 915 716 MVA