Dette må du vite om EUs taksonomi

EUs taksonomi er på alles lepper om dagen, og det med god grunn. EUs felles klassifiseringssystem for bærekraftige aktiviteter vil nemlig kunne få stor innvirkning på din bedrift fremover. 

Publisert: 1 desember 2021

Benedicte Bjerknes

Taksonomi
EUs taksonomi er EUs felles klassifiseringssystem for bærekraftige aktiviteter som ble vedtatt i 2020.

Hva er EUs taksonomi?

EUs taksonomi er EUs felles klassifiseringssystem for bærekraftige aktiviteter som ble vedtatt i 2020. Taksonomien (sammen med EUs nye bærekraftsdirektiv og offentlighetsforordningen) er et viktig verktøy i EUs handlingsplan for bærekraftig finans. Det er ikke virksomheten i seg som klassifiseres som bærekraftig, men de økonomiske aktivitetene.  

Taksonomiens mål:

EU har definert seks mål, hvorav detaljerte spesifikasjoner er publisert for de to første. De resterende er forventet i 2022: 

1. Redusere og forebygge klimagassutslipp 

2. Klimatilpasning 

3. Bærekraftig bruk og beskyttelse av vann- og marine ressurser 

4. Omstilling til en sirkulær økonomi, avfallsforebygging og gjenvinning 

5. Forebygging og kontroll av forurensning 

6. Verne om og restaurere naturmangfold og økosystemer 

For at en økonomisk aktivitet skal kunne defineres som bærekraftig må den: 

  • Bidra positivt til ett eller flere av målene​​ 
  • Ikke bidra negativt til noen av målene​​ 
  • Etterleve minimumskrav til sosiale standarder (OECDs retningslinjer, UNGP, ILOs kjernekonvensjoner m.v.)​​ 
  • Etterleve de tekniske screening kriteriene/terskelkrav som blir fastsatt for hvert mål​ 

EU arbeider også med en «sosial taksonomi» som spesifikt redegjør for sosial bærekraft. EU avsluttet i juli høringen, og arbeider nå med det endelige utkastet. Forslaget er forankret i anerkjente internasjonale rammeverk som OECDs retningslinjer, UNGP og ILOs kjernekonvensjoner.  

Hva er hensikten med taksonomien?

Målsettingen med taksonomien er å etablere et felles rammeverk og en felles forståelse for hva som er bærekraftig, og å drive kapital i en bærekraftig retning. Slik vil taksonomien være et viktig bidrag for at EU og medlemslandene oppnår sine klimamål. EU skal være klimanøytralt innen 2050.  

Hvordan implementeres taksonomien i norsk rett?

Regjeringen Solberg la 8. juni 2021 fram et lovforslag til ny lov om offentliggjøring av bærekraftsinformasjon. Dette forslaget gjennomfører både taksonomien (klassifiseringsforordningen) og EUs offentlighetsforordning (EU Sustainable Finance Disclosure Regulation). Dette lovforslaget skal behandles i Stortinget 14. desember.

Offentliggjøringsforordningen og taksonomien henger nøye sammen, og er del av EUs verktøykasse for å nå sine ambisiøse klimamål. Offentliggjøringsforordningen forplikter og sikrer at banker og finansaktører får og rapporterer på nødvendig bærekraftsinformasjon, for eksempel hvordan bærekraftsrisiko er integrert i beslutninger, råd og porteføljer. 

Footprint kan bistå deg med både å forstå taksonomien og hvordan din virksomhet blir berørt. Hvordan kan du innrette din virksomhet og forretningsstrategi i tråd med taksonomien? 

Les også: Åpenhetsloven – vi hjelper deg med å svare ut kravene

Ta kontakt

Benedicte Bjerknes

Seniorrådgiver analyse, bærekraft og ansvarlig næringsliv

benedicte.bjerknes@soprasteria.com